Search form

Luka 13:2

2Mibong Yesudi uwayelewec, “Ngic homaibong yengele bikicti Galili ngic sasawa, yengele bikic ewaligac inguc fikeyelegac, ngenge inguc ngagesigaing, me?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index