Search form

Luka 13:24

24“Ngic-ngigac homacne yengi Wapongte ngani-damongka fenogale aibibiyedaingte, inguc edocngebagabac. Ilec ailu ngenge nu kpisicna fenogale bole sanangne badabiyeng!

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index