Search form

Luka 13:29

29Aime ngic-ngigac yenge wenac ofe-ofeinacni nga hau-hauinacni nga not ailu sautkacni kwesilu Wapongte ngani-damongka ngiyelu noba-nosing nodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index