Search form

Luka 13:30

30Ailu gocne yakumac lobeina gagaing, yengi molic-molic aidaingte, nga molic-molic gagaing, yengibac lobe aidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index