Search form

Luka 13:34

34“Yerusalem, Yerusalem, ngenge Wapongte sinaic mimi wehomacebacaigaing, ailu Wapongti ngic ngengela salecebame, yenge posadi wikelu hole-homacebacaigaing. Aime kokolec nenggacinedi adu-madecfocine kwegecine bageina ekongebacaigac, na dameng homacne adu-madecfocngineng silicine ingucneyac kpaducngebanogale ngagesigabac, ngengebac yogolec takicngebagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index