Search form

Luka 13:4

4Nga Siloam mac-daledi heliyelu ngic-ngigac 18 witinginang walu wehomacebawec. Ilec ngenge wenuc ngagesigaing, yengele bikicti Yerusalem ngic-ngigac sasawa gagaing, yengele ewaligac, me?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index