Search form

Luka 14:10

10Wacgume ga hikelubac, ngiye-ngiye moto-motoina ngiyedamec. Aime ye wele nganicgulu yanguc midaicte, ‘Agone, ga ngiye-ngiye molic-molicka felu ngiyec!’ Inguc mime ngic-ngigac biyac ngiyegaing yengele dongewa yedi wac feicne geledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index