Search form

Luka 14:12

12Aime Yesu ye ngic wackewec, yele inguchac yowa monic yanguc miwec, “Ga wenacka me aweleme nosing nonole aling gocne wacebanogale, iwahac agofocgone, me ngic hae-gba, me alingfocgone me moneng-mafanginengkolec gale emewa gagaing, yenge mi wacebadamec. Omale yenge gacgu ameine ngama hatacmac badugelebong, i mi madickedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index