Search form

Luka 14:16

16Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Ngic monicti noba-nosing sugucne bamockenale ngagelu ngic-ngigac homacne yengele yowa lolu wacebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index