Search form

Luka 14:21

21“Aime kwelec kwekwe ye hikelu yowa yogo sasawa sugucneine edome sugucneinedi aalic ngagelu kwelec kwekwe yanguc edowec, ‘Ga taon yefeina nga yefe-gogocka biyac hikelu ngic-ngigac waweweine nga pulingngine ailu donge-pisic nga hige-sowac, yenge mengocebalu kwesinong.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index