Search form

Luka 14:23

23“Inguc mime sugucneinedi miwec, ‘Ga yefe sugucna nga macte yefe gogoc fayackegac, iwa hikelu ngic-ngigac nganicebaengka kwesiningte sanangneyac milu mengocebang kwesilu, yengi macne kweline yago wakening.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index