Search form

Luka 14:27

27Ailu monic ye yeicne malicpongine mi tengkelu balaibecnudaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index