Search form

Luka 14:3

3Aime Yesudi Wapongte yefele ngage-ngage ngic nga Farisaio uwayelewec, “Sabatka ngic bamadicebanogale yefe monic fagac me miyac?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index