Search form

Luka 14:31

31“Me ngictau monicti ngicfocine 10 tausen moc bacebame hikelu ngictau monic ye ngicfocine 20 tausen welebong, yengeholec wenagudaingte, yogo mi madickedaicte. Ye wangiyelu yanguc ngage-wosaec aidaicte, nale ngicfocne 10 tausen, yenge ngabafocne kwesidaingte nalic wecebadaingte me miyac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index