Search form

Luka 14:33

33Ilec ngengelacni monicti yeicne wiyac sasawa mi lobedaictewa, ye nale mic-tengteng nalic mi aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index