Search form

Luka 14:35

35Kiwec ingucnedi nosing witina wikebeng angacine mi aidaicte, ailu himong helocine nosing bolewa fadaicte, yogodi kpatuleebengka silicine ingucneyac mi aidaicte. Yogo moc wikecaigaing. Hedeckolecti yowa yago ngagedaic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index