Search form

Luka 14:7

Ngic monic ye bawacnagudaic

7Aime iwayac ngic gocne wacebame, yenge ngiye-ngiye molic-molicka wosaelu iwa ngiyebong, Yesudi nganicebalu yowa nangengngine yanguc milu edocebawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index