Search form

Luka 15

Lama sangkeicnele nangeng yowa

Mat 18:12-14

1Takes-baba ngic ailu bikic-baba sasawa yenge Yesule yowa ngagenogale yele emewa hikeyackeibong. 2Ailu Farisaio nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic yenge yowa kwelu damengsoc yanguc milu gaibong, “Ngic yago ye bikic-baba sebicebalu yengeholec nosing nocaigac.”*

3Inguc mibong Yesudi nangeng yowa monic holelu yanguc edocebawec, 4“Ngengelacni ngic monic ye lamafocine 100 facnodaicte. Inguc facnome lama habu iwacni monic sangkeme fileinedi wenuc aidaicte? Ye lama 99 hegilecebame himong kisiwa domabong, hikelu lama moniyang yogo basackegacgu bafuwadaicte.* 5Bafuwalu beliyelu aticina lolu atickelu hikedaicte. 6Balu macina hike sulumelu ngic agofocine ailu soc-tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na lamane sangkewec, yogo bafuwagabacte, ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ 7Pasi ingucne ngic bikickolec moniyangti sugu kwele-hefaliyec aime belic-belic silicine ingucneyac honocmengka fikedaicte, yogo edocngebagabac. Nga ngic-ngigac 99 yenge kwele-hefaliyecte yefe mi kpungkelu dondonne biyachac gagaing, yengele ailu belic-belic ingucne mi fikedaicte.

Moneng sangkeicnele nangeng yowa

8“Me ngigac monic ye siliwa monengngine 10 bagacgu monic wikeme sangkedaictewa ye wenuc aidaicte? Ye hifaine kwendangkelu mac pelengkelu sanangneyac basackegacgu bafuwadaicte. 9Bafuwalu ngigac agofocine ailu soc-tofafocine emeina gagaing, yenge wacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Na monengne wikebe sangkewec, yogo bafuwagabacte, ngenge kwesibong naholec beliyenang.’ 10Aime ngic bikickolec monicti kweleine hefaliyeme Wapongte angelo yenge yengungtiyac ingucneyac beliyedaingte, yogo edocngebagabac.”

Madec sangkeicnele nangeng yowa

11Yesudi yowa taockelu yanguc miwec, “Ngic monic ye madeckecine yaeckang gaiboc. 12Aime madecine kpisicnedi mamacine edowec, ‘Mamac, ga moneng-mafa gocne heuckelu nale nebocine neleng naneuc balu gadacte.’ Inguc mime mamacnginecti woc-wiyacine heuckelu madeckecine yetewec.

13“Yeteme dameng mi daliweme madec dicine ye moneng-mafaine kpaduckeyackelu balu himong dalicna hikewec. Hikelu iwa himongte gagawa moneng-mafatowaine balu gawec, yogo wikeyackewec. 14Wikeyackeme miyac aime himong iwa loloc fikeme ye nosing nga wiyac sasawale kpungkewec. 15Kpungkelu himong yogolec fileine monic yela hikeme bole-madec bame yedi becine damongkenale bec-odawa saleme lewec.+ 16Lelu bec yengi nosing socine noibong, yogo nonale aicnowec, aime monicti nosing monic mi gumelu gaibong.

17“Inguc aime ye yeuctiyac gagaine ngani-motolu miwec, ‘Mamacte bole-madecfocine yenge nosing nogebec aicaigaing. Aime nanibac yawa nosingte homalu homanogale aigabac. 18Ilec na fangkelu mamacnela hikelu yanguc edodacte, “Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale dongewa momoc bikic bafuwaiba,* 19ilec hatacmac madecgone wacnudaingte, idi mi madickedaicte. Ga sifu bacnung bole-madecfocgone yengelacni monic ingucne ailu gadac,” ’ inguc ngagelu hikewec.

20“Aime madec ye dalickayac leemewa mamacinedi biyac ngani-motolu yele kweleine sowaleme yela gasacke hike hobalu mimuduc aicnome 21madecinedi miwec, ‘Mamac, na honocmengte aling yenge ailu gale dongewa momoc bikic bafuwaiba, ilec madecgone hatacmac wacnudaingte, idi mi madickedaicte.’

22“Aimebac mamacti kwelec kwekwefocine yanguc biyac edocebawec, ‘Ngenge biyac-biyac hikelu ngakpi dale madicne benang balu kwesi holecnobong haume gbongte ling holecnolu hige-ebec higeina holecnobong hauna. 23Ngenge hikelu bulumaka madecine buweicneyac, yogo bawelebong welu nongileng momoc no-angac ainang. 24Madecne yago ye biyac homawec, inguc ngageibeng, aiyemewa ye gagaine hatacmac bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabeleng.’ Inguc mime yenge no-angactowa aiibong.*

25“Inguc aibong madecine sugucnedi nosing bolewa gacgu kwesilu mac bangkalelu kwesilubac gee holelu webong fawecte ucine ngagelu 26kwelec kwekwe monic wackeme weleme uwacnowec, ‘Yogo omale inguc fikegac?’

27“Inguc mime kwelec kwekwedi ameine yanguc bafaliyewec, ‘Gbagone wesipilic mikac gacgu madicne macka hatacmac hefaliyegacte ailu, mamacgonedi mime bulumaka madecine buweicneyac wegabeleng.’

28“Inguc mime haeine ye aalic ngagelu lobina domalu macka fenale mi aicnome mamacinedi walu macka fenale mibakoloc aicnome, 29haeinedi mamacine yanguc edowec, ‘Ngagegic, na hifa edomeng gale kwelec bole bagalu yowagone monic mi hegileiba. Inguc balu gabe agofocne yengeholec noning madecine monic nonogale monic mi noleing, miyac. 30Aime madecgone yogo ye woc-wiyacgone yefe ngigackolec galu wickeyackelu kwesime gagibac yele ailu bulumaka madecine buweicne sugucneyac wegic.’

31“Inguc mime mamacinedi miwec, ‘Madecne, ga damengsoc naholec gacaigic, nga nale wiyac sasawa yogo gale hocne. 32Aime nongileng yakumac beliyelu no-angac aidabeleng. Gbagone yogo ye biyac homawec, inguc ngageibeng, aiyemewa ye gaga hatacmac bafuwagac. Ye sangkeweckacni hatacmac bafuwagabelengte, inguc ainang.’”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index