Search form

Luka 15:7

7Pasi ingucne ngic bikickolec moniyangti sugu kwele-hefaliyec aime belic-belic silicine ingucneyac honocmengka fikedaicte, yogo edocngebagabac. Nga ngic-ngigac 99 yenge kwele-hefaliyecte yefe mi kpungkelu dondonne biyachac gagaing, yengele ailu belic-belic ingucne mi fikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index