Search form

Luka 16

Yesudi ame badu-badule yowa miwec

1Yesudi mic-tengtengfocine yowa yanguc edocebawec, “Ngic monic moneng-mafaholec yedi moneng-damong ngic monic bawec. Bame ye yeholec galu yele moneng-mafa damongkelu gawec. Damongkelu game gocne yengi yele yanguc milu edoibong, ‘Moneng-damonggone yogo ye moneng-mafagone mi damongkelu kosa locaigac.’

2“Inguc aime yedi moneng-damongine wackeme weleme edowec, ‘Ga aibabagone sowacne mibong ngagecaigabac. Moneng-damongne hatacmac nalic mi gadamecte. Ga ilec moneng-mafale nga bolegonele siduc sasawa kwelengkelu nelec.’

3“Inguc mime moneng-damong yeuctiyac yanguc ngagewec, ‘Ngic sugucnedi moneng-damong bole nalacni baickedaicte. Aime na mac bole-babale lokawedacte ailu kucne mi fagacte, milockenoc ngic ainogale gamenugac, ilec wenuc aidacte? 4O, yakumac ngagegabac. Bolewacni baicnubong miyac ailu gocne yengi macnginang wacnuningte aibaba monic aidacte.’

5“Inguc ngagelu ngic sasawa sugucnele ame balu gaibong, yenge filesoc filesoc wacebawec. Wacebame ngic molic-molic fewec, ye uwacnowec, ‘Ga sugucnene yelacni tofa edomeng aiing?’

6“Inguc mime yanguc bafaliyecnowec, ‘Oliwa helocine dram 100.’+

“Inguc mime edowec, ‘Ga tofale hibigone balu biyac ngiyelu dram 50 sugu kwelengkec.’

7“Milu ngic monic uwacnowec, ‘Nga ga tofa edomeng aiing?’

“Uwame bafaliyecnolu miwec, ‘Wit be 800, ilecsoc.’+

“Inguc mime edolu miwec, ‘Ga ame-hibigone balu 640 sugu kwelengkec.’

8“Inguc aigacgu moneng-damong sowacne ye ngage-wosaec ailu aiwecte, moneng-mafa fileinedi mimadickewec. Ilec himongte aling yengi angocte aling ewalicebalu umacneyac baficnagucaigaing.+

Yesudi moneng-mafale yowa miwec

9“Nani yanguc edocngebagabac, moneng-mafa ye dondonne miyac, ngenge wiyac yogo balu ngic baficebabong ago fikedaingte. Inguc aibong moneng-mafale dameng miyac aidaicte, iwa fafa-sanang macka bacngebadaingte.

10“Ngic monic ye wiyac kpisicnemac madicne damongkecaigac, ye inguchac wiyac sugucne nalic damongkelu gadaicte. Nga monic ye kwesac ailu wiyac kpisicnemac madicne mi damongkecaigac, ye inguchac kwesac ailu wiyac sugucne madicne nalic mi damongkedaicte.* 11Aime ngenge yowa mi balaibelu himongte moneng-mafa sowale-sowaleine madicne mi damongkedaingte ingucne, ngic monicti wiyac madicne noine damongkeningte molenginang nalic mi lodaicte. 12Ailu ngenge yowa mi balaibelu ngic monicte moneng-mafa madicne mi damongkedaingte ingucne, iwahac ngengele wiyac mimoctolu ngelenale ngage-lilickedaicte.

13“Bole-madec moniyangti ngic sugucne yaeckang yekele kwelec nalic mi kwedaicte. Ye monicte angac ngagelu monic lobeedaicte, me monicta wetackelu monic hegiledaicte. Ngenge, Wapong nga moneng-mafa yekele kwelec sockahac nalic mi kwedaingte.”*

Yesudi Farisaio ngic yengele miwec

14Yesudi yowa yogo mime Farisaio yenge hiye-monengte angac sugucne fayelewecte ailu yogo ngagelu midelec aicnoibong. 15Aibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngic yenge dondonne mingeleningte, ngenge yogo yengele dongewa aibaba dondonne aicaigaing. Nga Wapongtibac wiyac kwelenginang fagac, yogo ngageyackegac. Yogo yangucte, ngic yenge wiyac monicte ngagebong feicne aicaigac, yogo Wapongti nganime aibaba sowacne benang aigac.*

16“Mosesle yefe-yowa nga Wapongte sinaic mimi yengele yowadi mibong yegengkeme ofecgu Yohane fikewec dameng iwa motogac. Aime iwacni ofecgu ngic-ngigac yenge Wapongte ngani-damong mibong yegengkegac. Mibong yegengkeme ngic-ngigac yenge sanangkelu iwa fegaing.* 17Himong nga honocmeng baickeboc miyac aidaicte, yogo doicineholec, nga Wapongte yefe-yowa yogowacni sisine tofaine baic-baicine yogobac mi fikedaicte, miyac benang.* 18Ngic monic ye ngigacine hegilelu ngigac monic badaicte, ye selo aibaba aidaicte, nga monic ye ngigac hegileicne badaicte, ye ingucneyac selo aibaba aidaicte.”

Lasaros nga mafa ngic yekele nangeng yowa

19Aime Yesudi hatacmac yanguc miwec, “Moneng-mafaholec ngic monic gawec, ye gic-ngakpiine madicne linengti+ baicne, ailu ngakpiine witina sasacne silicine madicne holelu hadengsoc noba-nosingtowaholec nga nogebec ailu angac witina gawec. 20Nga yele mac-yefeina, oda lobina ngic monic waweweine gawec, wacine Lasaros. Ye socine waicti wakeyackeicne, aime ngic yengi iwahac lobong falu gawec. 21Fame ngic moneng-mafaholec yele tebowacni nosing kapucine walu gawec, ye yogo nonogale ailu gawec. Aime hoda yengi kwesilu waicine nobolickelu gaibong.

22“Gacgu ngic waweweinedi homame angelo yengi ye bahikelu Abrahamte emewa lobong game ngic moneng-mafaholec ye inguchac homame longkeibong. 23Longkebong ye homac macka galu iwa doic sugucne ngagewec. Inguc ngagecgu donge hilalu nganime Abraham dalicka benang ngiyewec, aime Lasaros nganime yele emewa ngiyewec. 24Inguc nganilu wackelu micnowec, ‘Abraham ngambone, na yawa dac kwelina doic sugucne ngagegabac, ilec ailu ga kwelegone nale sowaleme Lasaros saleengka hike mole-gbongngine susucinedi misawa kpomulucke welelu beluna lome mogungkena.’

25“Inguc mime Abrahamtibac yanguc miwec, ‘Ngambone, ga wiyac monic ngagesigamec. Ga himongka gaengka ngic-ngigac yengi woc-wiyac madicne madicne gelebong balu gaengka, Lasarosbac wiyac sowacne sugu lacnoibong. Yakumac Lasaros yawa bamogungkegaing, aime gabac doic ngagegic. 26Ailu hatacmac taockelu migabac, hewacnonggang kwiyetowa loicne fagac. Inguc aime monicti yawacni falockelu gala fudaicte me iwacni yawa wele-wele, yogo aibibiyenoga.’

27“Inguc mime moneng-mafaholecti yanguc micnowec, ‘Mamac, inguc aime ga Lasaros mimiloc aicnolu saleengka mamacte macka hikena. 28Hae-gbafocne 5 iwahac gagaing, yenge doic yagowahac weledaingkale, ye hikelu sawang-yowa milu edocebadaic.’

29“Inguc mime Abrahamti yanguc miwec, ‘Yenge Moses nga Wapongte sinaic mimi yengele yowa ngagegacgu ngagesingkedaing.’

30“Inguc mime moneng-mafaholec gawecti miwec, ‘Abraham ngambone, yogo miyac. Ngic monicti homackacni gboliyelu hike edocebamebac kwele-hefaliyec aidaingte.’

31“Inguc mime Abrahamti yanguc miwec, ‘Yenge Moses nga Wapongte sinaic mimi yengele yowa mi ngagelu hegiledaingtewa ngic monicti homackacni gboliyelu mime yenge inguchac nalic mi balaibedaingte.’”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index