Search form

Luka 16:19

Lasaros nga mafa ngic yekele nangeng yowa

19Aime Yesudi hatacmac yanguc miwec, “Moneng-mafaholec ngic monic gawec, ye gic-ngakpiine madicne linengti baicne, ailu ngakpiine witina sasacne silicine madicne holelu hadengsoc noba-nosingtowaholec nga nogebec ailu angac witina gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index