Search form

Luka 16:4

4O, yakumac ngagegabac. Bolewacni baicnubong miyac ailu gocne yengi macnginang wacnuningte aibaba monic aidacte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index