Search form

Luka 17:1

Bikicte yowa

Mat 18:6-7,21-22; Mrk 9:42

1Aime Yesudi mic-tengtengfocine yengele yanguc miwec, “Ngic-ngigac aibaba sowacne ainingte lokwesac, yogodi himongka fikedaicte. Nga ngic monicti ngic-ngigac agofocine lokwesac ingucne aiyeledaicte, ye umacineholec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index