Search form

Luka 17:14

14Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc edocebawec, “Ngenge hikelu depec-baba ngic fikeyelelu socngineng edalicebaning.” Mime yenge yefewa hikeebongka socngineng madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index