Search form

Luka 17:23

23Aime ngic-ngigac yengi ngengele yanguc midaingte, ‘Ngenge nganining, ye edi,’ me ‘Ngenge nganining, ye ya.’ Inguc mibong mi balaibecebadaing, ailu iwa biyac mi hikedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index