Search form

Luka 17:27

27Ngic-ngigac yenge nosing misa nolu ngic-ngigac baba-tulec aiibong, nga mamac yenge miibong, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Inguc ailu gaebongka, Noa wagewa feme misa sugulelu wiyac sasawa someckeyackeme sowalelu miyac aiyackewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index