Search form

Luka 17:6

6Inguc mibong Sugucnedi yanguc bafaliyeyelewec, “Ngage-ngagesingngineng kpisicne mastet hucine ingucne fangelegacte ngenge fik yoc yogo ye yeuctiyac godocine fuluckelu kiwecka haulu domanale edobong, ye yowangineng ngagelu nalic haulu domadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index