Search form

Luka 17:7

7“Aime ngengelacni monicti kwelec kwekweine bame bolewa himong heuckelu gadaicte, me lama-bulumaka damongkedaicte, yedi bolewacni kwesilu macka ofeme sugucneinedi wangiyelu nosing nonale mi midaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index