Search form

Luka 18:11

11Felu Farisaiodi domalu yeicnele kweleina ngagelu yanguc milu milockewec, ‘Wapong, na ngic gocne, hise ngic nga aibaba sowacne me kaiselo aicaigaing, yenge ingucne miyac. Ailu takes-baba ngic edi, na ye ingucne miyac, ilec kwele-madic edocgugabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index