Search form

Luka 18:15

Yesudi adu-madec yengele miwec

Mat 19:13-15; Mrk 10:13-16

15Ngic-ngigac gocne yengi Yesudi sabacfocngineng moledi oiyacebanale yela bacebalu kwesiibong. Kwesibong mic-tengteng yengi nganicebalubac kpatalayeleibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index