Search form

Luka 18:16

16Kpatalayelebong Yesudibac wacebalu miwec, “Yenge nala nalic kwesining, ngenge aka mi holeyelening. Wapongte ngani-damong yogo adu-madec-gogoc ingucne yengele.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index