Search form

Luka 18:24

24Yesudi ngic ye nganime kwele-umac bame yanguc miwec, “Ngic moneng-mafatowaholec yenge Wapongte ngani-damong kwelina feningte boletowa benang badaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index