Search form

Luka 18:29-30

29-30Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Na foinac edocngebagabac, ngic monic ye Wapongte ngani-damongte ailu macine me ngigacine me adu-madecfocine nga ngic hae-gbafocine ailu nenggac-mamac hegilecebalu gagac, yele yanguc fikedaicte, ye molic-molic mac, nga ngic hae-gbafocine yengeholec gawec, yogo ewalilu himongka gaga damengngina hatacmac homacne badaicte. Ailu motome himong silicine monic kwesidaicte, iwa gaga-sanang ingucneyac badaicte.”

Yesu yeicne homalu fangkenale miwec

Mat 20:17-19; Mrk 10:32-34

31Aime Yesudi mic-tengtengfocine 12 lobina baceba lelu yanguc edocebawec, “Ngagegaing, nongileng Yerusalem fedabelengte. Fenoga iwa Wapongte sinaic mimi yengi molic-molic Ngicte Madecte yowa, hibinginang kwelengkeibong, yogolecte noine fikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index