Search form

Luka 18:35

Yesudi donge-kpisic ngic monic bamadickewec

Mat 20:29-34; Mrk 10:46-52

35Yesu Yeriko taon bangkaleme ngic donge-pisic monicti yefe mendengngina ngiyelu woc-wiyacte milocebalu gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index