Search form

Luka 18:39

39Wackeme ngic-ngigac haicina hikeibong, yengi kpatalacnobong waickelu ngiyenale edobong yedibac hatacmac wackewec, “Dawidile gboli, nale kwelegone sowalena.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index