Search form

Luka 18:4

4“Ngigac ye inguc milu game ngage-wosaecti bafickenale yowaine mi ngagelu gawec. Aime lobeina ngigac yele takickeme ngage-wosaec ngic yeuctiyac yanguc ngagewec, ‘Na Wapongte hangoc mi ailu gagabac, nga ngic yengele alang-baba monic mi ngagegabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index