Search form

Luka 18:7

7Wapongti ngic-ngigacfocine bawosaecngebawec, ngengele ailu ngage-yaec mi aigac. Ngenge deboc hadeng ye baficngebanale hinginengti yela hikeme ye ngengele ailu aibaba dondonna hocne baficngebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index