Search form

Luka 18:8

8Ailu damengngineng mi daliweme aibaba dondonne fikengelenale bole biyac badaicte, yogo edocngebagabac. Aime Ngicte Madecti kwesidaicte, iwa ngic-ngigac ye ngagesingkegaing, ngic-ngigac yogo bafuwacebadacte, homacne gagaing me miyac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index