Search form

Luka 19

Sakiasdi Yesu nganinogale aiwec

1Yesu Yeriko falockelu leemewa 2takes-baba ngic yengele micne monic moneng-mafatowaineholec, wacine Sakias, ye iwahac gawec. 3Yedi Yesu ye ngic weningucne milu nganinogale ngagewec. Ailu ye ngic bangkacnele ailu, ngic-ngigac homacne yengele kebangka domalu Yesu nalic mi nganiwec. 4Inguc aime Yesudi yefe lenogale lewec, ye ngic-ngigac yengele hewackacni iwa molickelu gasacke lelu fik yoc monic domawec, yogolec witina felu donge hilalu ngiyewec.

5Ngiyeme, Yesudi iwa lekwesilu dongeine hilame feme edowec, “Sakias, na yakumac macgona fulu ngiyedacte, inguc ngagegabac, ga biyac wanong.” 6Inguc mime Sakiasdi yockacni biyac-biyac walu Yesu kwele-madicka hobalu mengockeme macina hikeiboc.

7Hikeboc ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu ngagebong nalic mi aime miibong, “Yesu bikic-baba ngic yele macka omale hikegac?”*

8Inguc mibong Sakiasdi iwahac domalu Sugucnele miwec, “Sugucne ngagenong, mafane balu gagabac, yogolec nebocine ngic-ngigac waweweine yeledacte, nga gocne kwesac aiyelelu wiyac baiba, yengele ameine alec 4 balu hatacmac yeledacte.”*

9Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Wapongti yakumac mac kweline yagolec filefocine bikicngineng baickeme wasecne aigaing. Ngic yago ye inguchac Abrahamte fikesaweckacni.* 10Yogo yangucte, Ngicte Madec ye ngic-ngigac sangkeicne basacebalu kpaducebadaicte ailu bikicngineng baickenale wawec.”*

Kwelec kwekwe ngic 10 moneng baibong, ilec nangeng yowa

Mat 25:14-30

11Ye inguc milu hike Yerusalem taon bangkaleme, ilec yenge yanguc ngageibong, “Wapongte ngani-damong yogo dongenonggang benang biyac yegengkedaicte.”

Inguc ngageibongte ailu Yesudi yowa nangengngine monic holelu taockelu yanguc edocebawec, 12“Ngic monicti ngic sugucnele alingkacni fikelu, yedi yanguc ngagedaicte, ‘Na himong dalicka hikebe, yengi ngictau wac nelebong hefaliyelu himong yagolec ngictau aidacte.’ 13Aime ye hikenogale milu kwelec kwekwefocine 10 wacebalu moneng 10 wacine mina botoc balu filesoc filesoc yelelu midaicte, ‘Na hikeebewa ngenge moneng yagodi lanagulu moneng bole babong kwesilu noine nganidac.’+

14“Nga ngic yele mac moniyangfocine, yengibac ye kweledi wikeibong. Inguc aime ye hikelu ngic gocne yanguc milu edocebalu salecebame hikeibong, ‘Yedi nongele ngictau ganale angac mi ngagegabeleng.’

15“Aime ye iwa game yengi ngictau wac lacnobong gacgu hatacmac hefaliyelu himongngina kwesiwec. Kwesilu kwelec kwekwefocine moneng yelewec, yogo noine wenuc basuguleibong, yogo ngagenale wacebawec.

16“Wacebame kwelec kwekwe molic-molic yedi welelu miwec, ‘Sugucne, na moneng neleing, yogo basugulelu moneng 10 hatacmac bafuwaiba.’

17“Inguc mime ngictaudi yanguc miwec, ‘Ga kwelec kwekwe madicne ailu bole madicne baing. Ga yowa miiba, balaibelu wiyac kpisicne madicne damongkeingte taon 10 damongebanogale bole-yowa nga kuc gelegabac.’*

18“Aime kwelec kwekwe lobe, yedi kwesilu miwec, ‘Sugucne, moneng neleing, yogolec moneng 5lesoc hatacmac basuguleiba.’

19“Inguc mime ngictaudi miwec, ‘Ga taon 5 yogolec damong locgugabac.’

20“Aime kwelec kwekwe monicti welelu miwec, ‘Sugucne, monenggone yago kpoluc kwelina sangkebe ngiyewec, yago nganic. 21Ga ngic dacine ailu gocne kpakpaduc bolele moneng lobong sifu yengelacni bacaigic. Nga gocne bolewa hole-duwec aibong sifu yengelacni noine kpaduckecaigic, ilec gale hangocnume inguc aiiba.’

22“Inguc mime ngictaudi miwec, ‘Ga kwelec kwekwe sowacne benang, yowagone bafaliyebe yogodi hicgudaicte. Na ngic dacine ailu kpakpaduc bolele moneng mi lolu sifu bacaigabac. Nga bolewa hole-duwec mi ailu sifu noine kpaduckecaigabac, yogo biyac ngagegic. 23Aime ga omale monengne yago moneng bengka mi loing? Inguc aidengka hefaliyelu monengne yogo nebocineholec badaba.’

24“Inguc milu ngic-ngigac gocne iwahac domaibong, yengele yanguc miwec, ‘Ngenge moneng yogo ewalilu kwelec kwekwe monengngine 10 facnogac, ye lacnoning.’

25“Inguc mime yengi miibong, ‘Sugucne, ye monengngine 10 biyac fagac.’

26“Inguc mibong yanguc bafaliyeyelewec, ‘Ngic monic wiyac gocne facnogac, ye wiyac hatacmac lacnodaingte nga monic ye wiyac monic mi facnogac, ye wiyac fagac, yogo ingucneyac ewalidaingte, yogo edocngebagabac.* 27Aime ngabafocne yago yenge nani ngictaungineng galu damongebanogale takicebawec, ngenge ngic yogo yawa baceba kwesilu dongena wehomacebaning.’”

Yesudi ngictau ingucne ailu Yerusalem fewec

Mat 21:1-11; Mrk 11:1-11; Yoh 12:12-19

28Yesu yowa inguc mime motome ye molickelu Yerusalem fewec. 29Felu kupic wacine Oliwa, yogolec emewa kwesilu Betfage nga Betani mac-himong bangkalelu mic-tengteng yaeckang, yanguc milu salecepawec, 30“Ngeke dondonne hikelu mac-himong yefe molic-molicka ngiyegac, iwa felu donggi madecine monic ngicti witina mi ngiyeicne, yogo witickebong domagac. Domame ngeke i bafuwalu witic lukelu balu yawa welenic. 31Aime monicti midaicte, ‘Ngeke omale donggi madecine lukegabiyec?’ Inguc uwangeteme ngeke yanguc midabiyec, ‘Sugucne ye yogodi bole banale migac.’”

32Yesudi inguc milu ngic salecepame hikelu ye miwec, yogo sasawa bafuwaiboc. 33Bafuwalu donggi madecine lukeboc filefocinedi uwayeteibong, “Ngeke omale donggi madecine lukegabiyec?”

34Inguc mibong yeki miiboc, “Sugucne ye yogodi bole banale migac.”

35Inguc milu yeke donggi madecine yogo Yesula balu hikeiboc. Ailu Yesudi felu ngiyenale yeke ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi madecinele witina weasickelu Yesu fenale bafickeiboc. 36Bafickeboc ye felu ngiyeme hikeemewa, iwa ngic-ngigac yenge ngakpi dalengineng hemoctolu yefeina lumackeibong.

37Aime Yerusalem emeina Oliwa kupicte yefe hau domagac, iwa yele mic-tengtengfocine habu sugucne yenge pasi nganilu gaibongte ailu kwele-madic ngagelu beliyelu uc sugucneholec Wapong mimadickelu yanguc miibong,

38“Ngictau Sugucnele wacka welegac, ye yambungineholec. Honocmengka kwele-efec fame sawawa wilini wac feicne fadaic.”* (Miti Gee 118:26)

39Wackelu mitengkebong Farisaio gocne habu yengele kebangka domaibong, yengi Yesule miibong, “Wewedu, ga mic-tengtengfocgone miyeleengka waickening.”

40Inguc mibong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Yenge waickebong posa yengi aukwedaingte, yogo edocngebagabac.”

41Yesu Yerusalem bangkalelu taon yogo nganilu ngic-ngigac yengele hiyalu 42yanguc miwec, “Ngenge yangucteyac kwele-mogungkolec ganingte yefe ngani-motobong madickedaicka. Aime yefebac yakumac sangke-sangke fame dongenginang mi yegengkedaicte. 43Ngengele damengngineng monic weledaicte, iwa ngabafocngineng yenge neboc nga neboc wabungngebalu himong heuckelu habuwebong feme igocngebadaingte. 44Igocngebalu yengi basowalecngebadaingte, adu-madecfocngineng ngengele kebangka gagabiyeng, yenge wehomacebayackebong himongka fadaingte. Ailu ngengele kwelina posa monic hegilebong monicti monicte witiwa mi ngiyedaicte, i Wapongti weleyec, ngenge yogo mi ngani-motogaing.”*

Yesudi Ibu-kulucka wiyac salebong yebicebawec

Mat 21:12-17; Mrk 11:15-19; Yoh 2:13-22

45Ailu Yesudi Ibu-kulucte oda kwelina felu ngic-ngigac yengi wiyac salelu fuli balu gabong, yenge yebicebalu 46yanguc edocebawec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Na Ibu-kulucne yagodi mimilocte mac aidaic.’ (Yesaiya 56:7)

Aime ngengibac mac yogo bafaliyebong,

‘Hise-baba yengele sangke-sangke mac aigac.’” (Yeremiya 7:11)

47Aime Yesudi hadengsoc Ibu-kulucka wewedu bole baemewa depec-baba ngic micne nga Wapongte yefe-yowale wewedu ngic ailu habu yengele micnefocngineng yenge Yesu wehomanogale aibibiyelu gaibong.*48Aime ngic-ngigac yenge yele yowa ngagepangkelu gaibong nga yowaine monic hegileningte mi ngageibong. Yogolec ailu ngaba yenge ye baickeningte yefe monic mi bafuwaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index