Search form

Luka 19:12

12“Ngic monicti ngic sugucnele alingkacni fikelu, yedi yanguc ngagedaicte, ‘Na himong dalicka hikebe, yengi ngictau wac nelebong hefaliyelu himong yagolec ngictau aidacte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index