Search form

Luka 19:14

14“Nga ngic yele mac moniyangfocine, yengibac ye kweledi wikeibong. Inguc aime ye hikelu ngic gocne yanguc milu edocebalu salecebame hikeibong, ‘Yedi nongele ngictau ganale angac mi ngagegabeleng.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index