Search form

Luka 19:15

15“Aime ye iwa game yengi ngictau wac lacnobong gacgu hatacmac hefaliyelu himongngina kwesiwec. Kwesilu kwelec kwekwefocine moneng yelewec, yogo noine wenuc basuguleibong, yogo ngagenale wacebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index