Search form

Luka 19:24

24“Inguc milu ngic-ngigac gocne iwahac domaibong, yengele yanguc miwec, ‘Ngenge moneng yogo ewalilu kwelec kwekwe monengngine 10 facnogac, ye lacnoning.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index