Search form

Luka 19:27

27Aime ngabafocne yago yenge nani ngictaungineng galu damongebanogale takicebawec, ngenge ngic yogo yawa baceba kwesilu dongena wehomacebaning.’”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index