Search form

Luka 19:28

Yesudi ngictau ingucne ailu Yerusalem fewec

Mat 21:1-11; Mrk 11:1-11; Yoh 12:12-19

28Yesu yowa inguc mime motome ye molickelu Yerusalem fewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index