Search form

Luka 19:29

29Felu kupic wacine Oliwa, yogolec emewa kwesilu Betfage nga Betani mac-himong bangkalelu mic-tengteng yaeckang, yanguc milu salecepawec,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index