Search form

Luka 19:3

3Yedi Yesu ye ngic weningucne milu nganinogale ngagewec. Ailu ye ngic bangkacnele ailu, ngic-ngigac homacne yengele kebangka domalu Yesu nalic mi nganiwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index