Search form

Luka 19:4

4Inguc aime Yesudi yefe lenogale lewec, ye ngic-ngigac yengele hewackacni iwa molickelu gasacke lelu fik yoc monic domawec, yogolec witina felu donge hilalu ngiyewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index