Search form

Luka 19:43

43Ngengele damengngineng monic weledaicte, iwa ngabafocngineng yenge neboc nga neboc wabungngebalu himong heuckelu habuwebong feme igocngebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index