Search form

Luka 19:44

44Igocngebalu yengi basowalecngebadaingte, adu-madecfocngineng ngengele kebangka gagabiyeng, yenge wehomacebayackebong himongka fadaingte. Ailu ngengele kwelina posa monic hegilebong monicti monicte witiwa mi ngiyedaicte, i Wapongti weleyec, ngenge yogo mi ngani-motogaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index